Blue Diamond Allrent Badrum

Produkt #: 403461
Ditt pris: 239,00 kr

Alla Norwexprodukter finns tillgängliga genom vårt exklusiva nätverk av konsulenter. Du kan köpa Norwex produkter vid din konsulents personliga sida.

 

Ingredienser: Polyetylen glycol dodecyl eter, Natriumdodecylbensensulfonat, citronsyra, Ethoxylated Lauryl Alcohol, Urea hydrochloride

Innehåller: Polyethylene glycol dodecyl ether: 15 - 30 %, Natriumdodecylbensensulfonat: 5 - 15 %, Ureahydroklorid: 1 < 5 %. Innehåll enligt bestämmelser om rengöringsmedel: Icke joniska ytaktiva medel: 15 < 30 %, Anjonisk ytaktiva medel: 5 < 15 %

Varningstext: Använd skyddsglasögon/ansiktsskydd. Orsakar allvarliga ögonskador och irriterar huden. Vid eventuell kontakt med läkare ha förpackning eller etikett nära till hands. Förvaras utom räckhåll för barn. Använd skyddshandskar. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser om det är möjligt. Fortsätt att skölja ögat. Sök läkarvård om irritation kvarstår.