Blue Diamond Allrent Badrum

Produkt #: 403461
Ditt pris: 239,00 kr

Alla Norwexprodukter finns tillgängliga genom vårt exklusiva nätverk av konsulenter. Du kan köpa Norwex produkter vid din konsulents personliga sida.

 

Vår högkoncentrerade formula rengör
toalett, handfat och andra hårda ytor
tryggt och säkert, helt utan frätande
ångor, och lämnar badrummet skinande
rent. De djupverkande egenskaperna
ger effektiv rengöring och avkalkning i
en enda applikation, med endast lätt om
ens någon skrubbning.
350 ml

Ingredienser: Polyetylen glycol dodecyl eter, Natriumdodecylbensensulfonat, citronsyra, Ethoxylated Lauryl Alcohol, Urea hydrochloride

Innehåller: Polyethylene glycol dodecyl ether: 15 - 30 %, Natriumdodecylbensensulfonat: 5 - 15 %, Ureahydroklorid: 1 < 5 %. Innehåll enligt bestämmelser om rengöringsmedel: Icke joniska ytaktiva medel: 15 < 30 %, Anjonisk ytaktiva medel: 5 < 15 %

Varningstext: Använd skyddsglasögon/ansiktsskydd. Orsakar allvarliga ögonskador och irriterar huden. Vid eventuell kontakt med läkare ha förpackning eller etikett nära till hands. Förvaras utom räckhåll för barn. Använd skyddshandskar. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser om det är möjligt. Fortsätt att skölja ögat. Sök läkarvård om irritation kvarstår.