Ultra Power Plus Tvättmedel, 1 kg

Produkt #: 403447
Ditt pris: 279,00 kr

Alla Norwexprodukter finns tillgängliga genom vårt exklusiva nätverk av konsulenter. Du kan köpa Norwex produkter vid din konsulents personliga sida.

 

Ingredienser: Natriumkarbonat, Trinatriumcitrat, Natrium imino disuccinat, Natriumperkarbonat, Natriumsilikat, Fettalkohol, C10-12 etoksilert, propoksylert, C9-C11 Alkoholetoksilat, Natriumdodecylbensensulfonat

Innehåll: Natriumperkarbonat: 5 < 10 %, Natriumsilikat: < 10 %, C9-11 Alkoholetoksilat: 5 < 15 %. Innehåller i enlighet med bestämmelser om rengöringsmedel: Icke-joniska ytaktiva medel: 5 < 15% 

Varningstext: Vid eventuell kontakt med läkare ha förpackning eller etikett nära till hands. Förvaras utom räckhåll för barn. Använd skyddsglasögon/ansiktsmask. Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om det är möjligt. Fortsätt att skölja. Uppsök omedelbart en giftinformationscentral eller läkare.